Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Feyzi  Çimen

Feyzi Çimen,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. İlkokulu Ünye’de tamamladı. Ortaöğretimini Samsun’da 2001 yılında tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 2005 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesinde tezsiz yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı. Tezli yüksek lisans eğitimini Fatih Üniversitesinde “Özbek Türkçesinde Valenz” başlıklı teziyle 2009 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesinde “Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi” başlıklı doktora tezini 2015 yılında tamamladı. Yenikapı Mevlevihanesi nadir eserlerinin kataloglanmasında görev aldı (2011). Türk Dil Kurumu iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumunda düzenleme kurulunda ve bildiri sunanlar arasında yer aldı. 2010-2012 yılları arasında yabancılara Türkçe öğretimi göreviyle öğretim görevliliği yaptı. UZEM Türk dili derslerinin müfredat programını hazırladı. Çeşitli belediye ve üniversitelerde Türk dili ve Osmanlıca dersleri okuttu. 2016 yılında öğretim üyesi (Dr. Öğr. Üyesi) oldu. Geçmişten Günümüze Medeniyet Köprüleri Projesi kapsamında Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde ve Kırgızistan Manas Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Kaleme almış olduğu bilimsel makaleler ulusal ve uluslararası farklı dergilerde yayımlandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri sundu. Türkiyat Mecmuası Dergisinde makale hakemi, çeşitli hikâye ve öykü yarışmalarında bilir kişi olarak görev aldı. Türkiye Türkçesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Osmanlıca gibi konulara ilgi duyan Çimen, İngilizce, Özbekçe, Uygurca, Çağatayca, Osmanlıca, Kazakça, Arapça (başlangıç düzeyi), Rusça (başlangıç düzeyi), Farsça (başlangıç düzeyi) bilmektedir.

Temel Alanları: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,  Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları , 

ÇİMEN FEYZİ. (2018), ÖZBEKÇE HÂL EKLERİNİN FİİLLERE BAĞLANMA DURUMLARI, TURKISH STUDIES, 467-493.
ÇİMEN FEYZİ. (2016), “Çağatayca Bir Hayvan Adı Üzerine Etimolojik Bir Deneme”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 73-80.
ÇİMEN FEYZİ,Nizam Ali. (2016), “Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 81-99.
ÇİMEN FEYZİ. (2015), Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümeleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, KOCAV (Kültür Ocağı Vakfı), 237-260.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 136-151.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, 5-6 Kasım 2012, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 402-404.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), “Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 85-99.
ÇİMEN FEYZİ. (2011), Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık,Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269., TÜRKİYAT MECMUASI, 21(1 (2011)), 443-448.
ÇİMEN FEYZİ (2017), "A’mâk-ı Hayal", "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı, Kitap Tercümesi
ÇİMEN FEYZİ (2016), "Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildiri Kitabı", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi, Bilimsel Kitap
ÇİMEN FEYZİ (2009), "Beden Kitabı", "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Bilimsel Kitap