Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Ersin Kahraman, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Ersin Kahraman 
Bölüm Başkanı

Sosyoloji nedir?
Sosyoloji en genel tanımıyla insan toplumlarının yaşamı, yapısı ve gelişimini kendisine konu edinen çalışma alanıdır. Her ne kadar beşerî bilimlerde sosyoloji disiplini 19. yüzyıl sonunda kendisine akademide yer bulsa da felsefenin ilk çalışma alanlarından olarak kökeni Antik Yunan’a kadar dayanır. Özellikle iktisadî ve beşerî yapının Avrupa’da Rönesans ve Reform ile hızla dönüşmesi sonucu Aydınlanma sonrasında Kilise ve onun kurumlarından bağımsız, yeni düzene uygun bir ahlak ve toplum inşası sırasında felsefî çalışmalar toplum üzerine odaklanır. Sosyoloji bu çalışmaların sistematik olarak sürdürülmesini amaçlayan bir disiplin olarak bugün karşımıza çıkar. Bu anlamda, insanın doğal halinden toplumsal hale nasıl geçtiği, insanların bir arada yaşarken ortaya çıkacak ahlakî ve hukukî kuralların temellerini, iktisadî ilişkilerin toplum yapısını nasıl belirledikleri, tarihsel süreç içinde toplumun hangi yasalara göre dönüşüp değiştiği, görsel ve işitsel araçların toplumsal algı ve eğilimleri ne şekilde etkilediği gibi geniş yelpazede sorunlarla ilgilenir.

Sosyoloji Eğitimi
Sosyoloji, sağlıklı bir toplumsal hayat için vazgeçilmez bir alandır. Ancak konusunun konuyu inceleyen insanın içinde bulunduğu toplumun ta kendisi olmasından ötürü eğitimi hayli çetrefilli bir disiplindir. Bu nedenle sosyoloji eğitimi, hem çeşitli araştırma yöntemlerinin öğrenilmesini, hem de iktisat, tarih, antropoloji, şehirleşme, tüketim, toplumsal kimlikler, cinsiyet, görsel ve işitsel çalışmalar ve çatışmadan tutun toplumsal psikoloji, beden, algı, bilinç konularına kadar geniş bir bilgi birikiminin ve farklı teorilerin öğrenciye sunulmasını gerektirir. Bunun da ötesinde, konusunun insanın içinde yaşadığı toplumun kendisi olmasından ötürü çalışmasının sağlıklı sürdürülmesi için bir sosyolog adayının eleştirel düşünceyi içselleştirmesi ve toplumsal konulara farklı açılardan yaklaşıp ele almasını sağlayacak altyapıyı geliştirmesi şarttır. Modern toplumların kökeninde Aydınlanma felsefesi olması nedeniyle felsefeden bağımsız bir sosyoloji eğitimi eksik kalacaktır. Ayrıca, yaşadığımız toplumun iktisadî temelleri göz önüne alınacak olursa politik iktisat ve tarih bilgisi de sosyoloji eğitiminde hayatî önem arz eder. Yapacağı çalışmaların bilimsel argüman teşkil edebilmesi için istatistik, tarihsel inceleme, anket ve görüşme gibi bilimsel metodun ölçü ve gözlem araçlarının ve araştırma yöntemlerinin öğrenciye doğru şekilde sunulması gerekir.

Neden İstinye Sosyoloji?
İstinye Üniversitesi Sosyoloji bölümü olarak eğitim anlayışımız öğrenciye kendi bakış açısını geliştireceği, toplumun iktisadî ve tarihsel kökenlerini göz ardı etmeyen, yalnız belli teorilerle sınırlandırılmamış, tartışma ve aktif eğitime dayalı, araştırma yöntemleri ve istatistik araçlarını kullanmayı bilen, disiplinlerarası düşünme yeteneğine sahip sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu vizyon ile, öncelikle temel politik iktisat bilgisi ve alternatif iktisat teorileri, sosyolojik araştırma yöntemleri ve temel istatistik araçları, hem yakın çağ Türkiye tarihi hem de dünya tarihi, geniş bir yelpazede alanlarına göre sosyoloji teorileriyle ve öğrencilerimizin bakış açısını derinleştirecek diğer disiplinlerden alınacak derslerle zenginleştirilmiş disiplinlerarası bir program öğrencilerimize sunulacaktır. Ders programı içinde son iki sene uzmanlaşmaya ayrılacak, danışman öğretim üyesinin desteğiyle öğrenciye yönelmek istediği alana uygun seçmeli dersler çeşitli alt disiplinlerden sunulacaktır. Özellikle son sene, teorik alanda çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilerimize derinleştirilmiş teorik dersler verilecek, saha çalışması tecrübesi edinmek ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize çalışmalarını ve araştırma yöntemlerini pratik olarak öğrenimlerini sağlayacak saha dersleri sunulacaktır. Hepsinden önemlisi öğrenciyi dinleyen, onun başarısını kendi başarısı olarak gören öğretim üyesi anlayışımız ile sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Sunduğumuz İngilizce eğitim ile kazanacağınız becerileri uluslararası alanda da kullanma imkanına sahip olacaksınız. Hem akademik kariyer için, hem de iktisat, tarih ve istatistik temeline sahip olarak özel sektörde yahut kamu alanında bir kariyere başlamak isteyenler için gerekli altyapıyı İstinye Sosyoloji’de verilecek disiplinlerarası eğitimle kazanabilirsiniz.

Kariyer Seçenekleri
Günümüzde teknik eğitimin ön plana geçmesiyle birlikte belli disiplinlerdeki mezun sayısındaki hızlı artış, bu disiplinlerde eğitim alanların ileride kariyerlerine atılırken daha yoğun bir rekabet ortamıyla karşılaşmalarını ve benzer eğitim almış mezunlar arasında iş bulma şanslarının iyice azalmasını beraberinde getirdi. Özellikle sorunlara farklı bakış açıları geliştirebilecek, disiplinlerarası düşünebilen, toplumsal ve iktisadî konulara yalnız ekonometrinin araçlarıyla bakmayan, bilgi teknolojilerinin toplumsal yapıyı nasıl etkilediği hakkında fikir sahibi olan, güncel konulara hakim, çözüm odaklı insanlara bugün hem üniversitelerde hem de kamu ve özel sektörde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu yeni şartlar altında, İstinye Sosyoloji bölümü olarak, sunduğumuz sosyoloji eğitimimiz ile hem akademik çalışmalarda hem de kariyerine özel sektör, istatistik kurumları, sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmetler, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırmaları gibi çeşitli alanlarda devam etmek isteyen öğrencilerimize ihtiyaç duydukları temeli kazandırmayı hedefliyoruz. Sosyolojiyi spekülasyon ya da spekülatif idealizm aracı olarak görmeyen vizyonumuz ile edinecekleri eleştirel düşünce sayesinde sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme becerisini kazanacak olan İstinye Sosyoloji mezunlarımızın ileriki kariyerlerine ellerinde önemli bir avantaj ile başlayacaklarına ve kendi seçecekleri alanlarında okulumuzu gururlandıracak başarılar elde edeceklerine gönülden inanıyoruz.

Uzmanlaşma Alanları

  • Dijital Toplum ve Medya
  • Tüketim ve İktisat
  • Şehir ve Göç
  • Beden ve Cinsiyet
  • Kimlik ve İktidar
  • Görsel ve İşitsel Kültür